Starta förening

Tips och regler för dig som vill starta förening inom Dyslexiförbundet.

Hur startar ni en förening?
Tag också gärna del av innehållet i Föreningspärmen. Hör av dig till förbundet på 08-665 17 00 om den.

 

PM - Start av lokalförening eller distrikt

Ladda gärna ner som pdf-dokument.

Innan du/ni går igång.

Ta kontakt med förbund och länsavdelning och hör efter om föreningen kommer att godkännas. Förbundet kan till exempel inte ha två föreningar på samma ort.

 

Formell föreningsbildning:

För att starta en förening krävs att ett konstituerande protokollfört möte hålls. Mallar för dagordning och protokoll kan ni få från förbundskansliet.

På det konstituerande mötet ska ni besluta:

·    Att bilda lokalförening/distrikt.

·    Att anta namn, sätesort och verksamhetsområde.

·    Att anta Dyslexiförbundets normalstadgar.

·    Att välja interimsstyrelse (tillfällig styrelse tills ordinarie årsmöte kan hållas).

·    Välja revisorer och valberedning enligt stadgarna.

·    Att ansöka hos förbundsstyrelsen om inträde i Dyslexiförbundet.

 

Den nyvalda styrelsen måste:

·    Utse firmatecknare

·    Ansöka om organisationsnummer hos skattemyndigheten

·    Öppna postgiro, bankgiro eller bankkonto

·    Eventuellt ansöka om startbidrag och andra bidrag hos förbundet och/eller kommun/landsting.

 

Utbildning av styrelsen.

Starta gärna en studiecirkel eller gör en kurs runt Föreningspärmen. Troligen kan distriktet eller förbund hjälpa till.

 

Krav på styrelsesammansättning vid nystart:

Förbundsstyrelsen behandlar ansökan från nystartad lokal förening. Hur styrelse skall vara sammansatt framgår av stadgarna.

Därutöver har förbundsstyrelsen beslutat att:

·    Styrelsen skall ha minst fem ledamöter vid start. Om en tillfällig nedgång senare sker i föreningen kan dock tre styrelseledamöter accepteras för att föreningen inte skall behöva läggas ned eller förklaras vilande.

·    Om svårigheter finns att hitta suppleanter kan undantag eventuellt göras från kravet på dessa vid nystarten.

·    Styrelsen bör inte innehålla personer från samma familj.

·    Styrelsen bör inte innehålla minderåriga under myndighetsålder. Enstaka personer representerande ungdomarna godkännes.

·    Styrelseledamot kan inte finnas i fler än en lokalförening. Om behov finns av speciell person med kompetens, kan adjungering ske.

·    Alla valda förutom revisorerna måste vara medlemmar i förbundet. Om någon som inte är medlem blir vald, skall denne snarast ansöka om medlemskap i förbundet.

Om något enstaka av ovanstående krav inte uppfylls, kan förbundsstyrelsen ändå besluta att ny förening kan bildas. På sikt skall dock eftersträvas att alla krav uppfylls.

Krav på två revisorer är absolut. Revisor får inte vara i jävsituation med någon i styrelsen (t.ex nära släktskap).

 

Exempel på stöd som kan erhållas från förbundet:

  • Ett startbidrag på 4000 kronor.
  • Gratis informationsmaterial, litteratur mm.
  • Information och rådgivning.
  • Stöd och uppbackning vid utbildningsinsatser.

 

ABF och Funktionsrätt Sverige

ABF och Funktionsrätt Sverige på orten hjälper gärna till med utbildning och annat stöd.

Bifogat material

PDF icon start_av_forening.pdf