Riktlinjer för förbundets ungdomssektion.

Beslutade av förbundsstyrelsen den 18 mars 2013.

 

Målgrupp, målsättning och syfte.

Ungdomssektionens arbete inriktas i första hand på ungdomar i åldern upp till 35 år som är medlemmar i förbundet. Målsättning och syfte framgår av förbundets stadgar.

 

Organisering.

Årligen i samband med förbundets Kongress eller Förbundsråd inbjuds en ungdomsrepresentant per länsavdelning till ett möte för att diskutera och besluta om förbundets ungdomsarbete och välja och föreslå en sektionsstyrelse. Sektionsstyrelsen utses därefter formellt av förbundsstyrelsen. Om det finns en ungdomsrepresentant i förbundsstyrelsen skall denna ingå i sektionsstyrelsen. Mötet ska protokollföras.

 

På ungdomsmötet skall följande punkter förekomma.

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet.

2. Rapport från sektionsstyrelsen för föregående års verksamhet.(Ekonomin ej nödvändigt)

3. Val av sektionsstyrelse med fem ledamöter.

4. Val av två representanter på förbundets Kongress eller Förbundsråd.

5. Diskussion och beslut om framtida verksamhet.

 

Sektionsstyrelsens arbete

Styrelsen sammanträder i första hand via Internet för att hålla nere kostnader.

Ordförande i sektionsstyrelsen adjungeras till förbundsstyrelsens sammanträden såvida personen inte redan ingår i förbundsstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för ungdomsarbetet mellan ungdomsmötena. Styrelsen ansvarar för att årligen – två månader innan mötet - kalla till ungdomsmöte.

Styrelsen är ingen egen juridisk person och kan inte självt sluta avtal eller söka bidrag. Detta måste gå genom förbundsstyrelsen.

Styrelsen måste protokollföra sina beslut och delge dessa till förbundsstyrelsen. Detta gäller framför allt ekonomiska beslut.

 

Kongress och Förbundsråd

Två ungdomar utses årligen av ungdomsmötet att vara ungdomsrepresentanter på förbundets Kongress eller Förbundsråd.

 

Ekonomi.

Förbundsstyrelsen avsätter årligen i jan-febr ett anslag för sektionens arbete.

Sektionen har ingen egen bokföring och är en del av förbundets hela förvaltning.

Regler för ersättningar mm fastställs av förbundsstyrelsen.

Sektionsstyrelsen måste årligen göra en budget för hur anslaget ska disponeras och delge denna till förbundsstyrelsen i jan-febr.