Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Personer med dyslexi har svårt med kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Uppgifterna om hur många som har dyslexi varierar något.

De flesta forskare brukar säga att 5-8 procent har dyslexi. 

Vad är dyslexi
Dyslexi innebär en specifik svårighet att förstå språkets ljudmässiga (fonologiska) uppbyggnad. Det betyder att personen har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud, och därmed får svårt att läsa och stava. En behöver mer tid än andra för att lära sig dessa färdigheter.

Personer med dyslexi har svårt att se ord framför sig, vilket också kallas att skapa inre ordbilder. Det gör det svårt att avgöra om ett ord är rättstavat.
Många med dyslexi har också svårt att "hitta rätt ord" när de ska tala eller skriva, vilket kallas ordmobilisering.

Dyslexi har ingenting med begåvning att göra. Det finns en ärftlig faktor vid dyslexi: Har man släktingar med dyslexi så har man en ökad risk att få problem med språkets ljudmässiga uppbyggnad.

Tecken på dyslexi
Undrar du om du själv eller någon närstående kan ha dyslexi? Om du vill få det bekräftat bör du kontakta din vårdgivare som kan remittera dig till en utredare. Observera att elever i grundskolan och gymnasiet inte behöver vara utredda för att få hjälp och stöd. Läs mer om utredning av dyslexi här.
Några exempel på signaler är om du eller din närstående:

 • Lär sig läsa och skriva långsammare än andra barn i samma ålder.
 • Bokstaverar sig genom ord och läser långsamt.
 • Ofta läser fel på ord som ser liknande ut, till exempel "igen" och "egen".
 • Har svårt att komma ihåg det en just har läst klart.
 • Har svårt att hitta det rätta ordet ibland (så kallat problem med ordmobilisering).
 • Har svårt att upprepa och uppfatta långa ord.
 • Får svårt att i matematiken klara av uppgifter som förklaras i text.
 • Är dålig på stavning eller tappar bort ändelser.
 • Undviker att läsa och skriva.
 • Sammanblandar höger och vänster.

Läs vidare i broschyren Kännetecken vid läs- och skrivsvårigheter

Andra orsaker till läs- och skrivsvårigheter
Läs- och skrivsvårigheter kan ha många orsaker – dyslexi är en. Upp emot 13-20 procent av alla vuxna svenskar har någon form av läs- och skrivsvårigheter. När det inte handlar om dyslexi kan svårigheterna bero på: 

 • annat modersmål
 • bristande arbetsminne
 • svårigheter med koncentrationen
 • problem med läsförståelsen 
 • eller nedsatt begåvning. 

Studier kring lässvårigheter säger att det är 13 procent som har lässvårigheter (PIAAC) och att 42 procent inte är fullgoda läsare (PIAAC).

Träna för att bli bättre
Bra stöd från omgivningen och en bra metod är viktigt för att träna upp sin läs- och skrivförmåga. Ju tidigare insatserna kommer igång, desto bättre möjligheter att lyckas med läsning och skrivning.
En viktig faktor i undervisning vid läs- och skrivsvårigheter är struktur. Det är också av viktigt att kunna få ställa frågor, samtala och resonera, och få förklaringar muntligt - i stället för att bli hänvisad till en bok. Filmer och bilder kan också vara bra komplement.

Verktyg för att kompensera
Samtidigt som en person med dyslexi tränar upp sin läs- och skrivförmåga, måste hen också följa med i annan undervisning. För att hinna följa med måste en kunna få sina texter upplästa och använda diktering för att skriva. Läs mer om hjälpmedel.

 

Bifogat material

PDF icon kort_om_dyslexi_vetenskapsradet.pdf
PDF icon kannetecken_los.pdf
PDF icon att_studera_som_vuxen_med_dyslexi_spsms_brochyr_005.pdf
PDF icon dyslexibroschyr_20170504.pdf

Länkar

SPSM Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
Vad är dyslexi från svenska dyslexiföreningens hemsida
Svenska Dyslexiföreningen Vanliga frågor och svar om Dyslexi
1177 Vårdguiden om dyslexi
Föreläsning av Anna Fouganthine Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter

Relaterade artiklar

Dyslexi: Olika språk samma problem